slide

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky      FILTRAZ s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky

1. Závaznost obchodních podmínek

1.1.

Každá kupní smlouva (dále rovněž „smlouva“) a všechny obchody uzavřené a realizované společností FILTRAZ s.r.o., se sídlem Břeclav, Jungmannova 3254/2a, PSČ: 690 02, IČ: 01720961 jako prodávajícím (dále rovněž „prodávající”), s libovolným obchodním partnerem jako kupujícím či jiným odběratelem (dále rovněž „kupující”), se bude řídit těmito obchodními podmínkami (dále rovněž „podmínky“), pokud nebude výslovně písemně ujednáno jinak. 

1.2.

Podmínky jsou vydávány v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, upravují základní podmínky kupních smluv na dodávku zboží a jsou závazné pro úpravu vztahů mezi prodávajícím a kupujícím, pokud smlouva neobsahuje odchylná ujednání. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí s tím, že se tyto podmínky stávají nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy a potvrzuje, že je mu obsah těchto obchodních podmínek znám.

2. Uzavírání kupních smluv

2.1.

Objednávka kupujícího je návrhem na uzavření kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany kupujícího a prodávajícího) případně zahájení plnění prodávajícího podle objednávky. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

2.2.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1.

Prodávající se smlouvou zavazuje dodat kupujícímu zboží podle specifikace ve smlouvě nebo podle objednávky kupujícího s potřebnými doklady a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu stanoveným způsobem a ve sjednané měně.

3.2.

Prodávající se uzavřením smlouvy nezavazuje k instalaci zboží, jeho montáži, zabudování nebo poskytnutí jiných obdobných služeb, není-li to výslovně dohodnuto a potvrzeno prodávajícím.

4. Místo, způsob a čas dodání zboží, výhrada vlastnictví

4.1.

Místem dodání zboží je místo určené ve smlouvě nebo potvrzení objednávky kupujícím. Nebude-li místo dodání  určeno, je místem dodání sídlo Prodávajícího. 

4.2.

Objednané zboží je oprávněn převzít od prodávajícího nebo jím zajištěného dopravce pouze kupující (popř. osoba oprávněná za kupujícího jednat) a je povinen převzetí zboží písemně potvrdit. V případě že kupující nebo osoba oprávněná za něj jednat odmítne potvrdit převzetí zboží, prodávající není povinen kupujícímu zboží předat. Má se zato, že v takovém případě je kupující v prodlení s převzetím zboží.

4.3.

Prodávající je oprávněn pozastavit dodání zboží kupujícímu, pokud je kupující v prodlení s úhradou jakékoliv pohledávky prodávajícího za kupujícím až do doby, než budou tyto pohledávky zcela uhrazeny. Prodávající v tomto případě nebude v prodlení s dodáním zadrženého zboží. Lhůta dodání tohoto zboží začíná nově běžet od úhrady pohledávky prodávajícího, s jejímž zaplacením byl kupující v prodlení.

4.4.

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny zboží. Je-li kupní cena zaplacena před dodáním zboží, nabývá kupující vlastnické právo ke zboží v okamžiku faktického převzetí zboží. 

5. Kupní cena a platební podmínky

5.1.

Kupující je povinen zaplatit kupní cenu v měně, ve výši, ve lhůtě a způsobem sjednaným ve smlouvě, případně v potvrzení objednávky prodávajícím. Má se zato, že kupní cena určená podle ceníku prodávajícího je cenou dohodnutou prodávajícím a kupujícím.

5.2.

Ke kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené příslušným právním předpisem ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

5.3.

V kupní ceně nejsou zahrnuty náklady na dopravu zboží kupujícímu, poštovné, cena přepravních obalů, balné, poplatek za manipulaci, pojištění zboží v průběhu přepravy či jiné poplatky. Veškeré tyto náklady nese kupující. Bude-li zboží dodáno na paletě, bude součástí balného cena za paletu a prodávající není povinen paletu odkoupit od kupujícího zpět.

5.4.

Na základě kupní smlouvy vystaví dodavatel kupujícímu daňový doklad – fakturu. Dle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nelze od 1. 1. 2013 měnit údaje v již vystaveném daňovém dokladu (faktura).  Údaje v daňovém dokladu (faktura) je možné měnit jen v případě, kdy zákazník zboží ještě nepřijal a nezaplatil.
 

5.5.

Prodávající si vyhrazuje právo požadovat od kupujícího zálohu na kupní cenu, a to až do výše 100 % sjednané kupní ceny včetně DPH.

6. Porušení smluvních povinností a jeho následky

6.1.

Pro případ prodlení kupujícího s placením kupní ceny nebo její zálohy si strany sjednávají, že výše úroků z prodlení, které je kupující povinen prodávajícímu zaplatit, je 0,075 % z dlužné částky za každý den prodlení. Zaplacením úroku z prodlení není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody v plné výši.

6.2.

Za podstatné porušení smlouvy bude považováno prodlení kupujícího s úhradou jakékoli platby delší než 10 dnů. Za podstatné porušení smlouvy bude rovněž považováno prodlení kupujícího s převzetím zboží delší než 10 dnů

6.3.

Pro případ prodlení kupujícího s převzetím zboží je kupující povinen nahradit prodávajícímu také škodu, která mu tímto vznikne.

6.4.

Kupující není oprávněn zadržet část nebo celou kupní cenu z důvodu jakýchkoli reklamací zboží či z důvodu jakýchkoli pohledávek vůči prodávajícímu.

6.5.

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy kupujícím s okamžitou účinností písemným oznámením. Odstoupení od smlouvy pro porušení povinností v dalších případech se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

7. Dodací podmínky, přechod nebezpečí škody na zboží

7.1.

Prodávající je povinen dodat zboží ve sjednané lhůtě, pakliže se na straně prodávajícího nevyskytnou nečekané skutečnosti či překážky, jež nemohl rozumně předvídat; v takovém případě se termín prodlužuje o dobu trvání takovýchto nečekaných skutečností či překážek. Prodávající je oprávněn dodat zboží kdykoli ve sjednané lhůtě, a to i po částech a kupující je povinen takto dodané zboží převzít.

7.2.

Zboží je dodáno kupujícímu v okamžiku, kdy si kupující zboží převzal od prodávajícího nebo od dopravce zajištěného kupujícím. Pokud dopravu zboží organizuje kupující, je zboží kupujícímu dodáno jeho předáním prvnímu dopravci. Dokladem o dodání zboží je obvykle dodací list nebo jakýkoliv jiný doklad (např. smlouva o přepravě, přepravní list,), ze kterého plyne, že kupujícímu nebo jím zajištěný dopravce k přepravě zboří převzal.

7.3.

Nebezpečí vzniku nahodilé zkázy nebo škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání zboží kupujícímu případně předání prvnímu přepravci za situace, kdy přepravu zajišťuje kupující. Prodávající neodpovídá za škody na zboží vzniklé při přepravě zboží, pokud ji sám nezajišťuje. 

7.4.

V případě dodání zboží dopravcem je prodávající povinen označit zboží jako zásilku pro kupujícího. 

7.5.

Prodávající dále neodpovídá kupujícímu za škodu vzniklou okolnostmi vylučujícími odpovědnost, např. zásahy státu, provozními, dopravními a energetickými poruchami, poruchami systému elektronického obchodu, stávkami či výlukami, nebo tzv. vyšší mocí. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně prodávajícího po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u subdodavatelů prodávajícího.

8. Odpovědnost za vady a škodu na zboží, reklamační řád

8.1. 

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží ve lhůtě 24 měsíců od dodání zboží kupujícímu v případě, že je kupujícím spotřebitel a ve lhůtě 12 měsíců v případě, že je kupující podnikatelem. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, má kupující právo uplatnit nároky z vad (reklamovat) u prodávajícího. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu příslušné doby v důsledku opotřebení, nesprávného používání nebo skladování, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného nebo neautorizovaného zásahu jakékoliv třetí osoby. Jakýmkoliv zásahem třetí osoby do dodaného zboží nebo jeho části během záruční doby, s výjimkou osoby autorizované, kupující ztrácí na takové zboží prodávajícím poskytnutou záruku.

8.2.

Kupující uplatňuje nároky z vad zboží (reklamuje) u prodávajícího v jeho sídle. Nároky na vady zboží (reklamaci) může kupující uplatnit rovněž písemně, případně na formuláři prodávajícího – „Reklamace zákazníka“, který vyplní prodávající na žádost kupujícího.

Náležitosti písemné reklamace:

 • název (jméno) kupujícího;
 • místo podnikání (případně bydliště u fyzických podnikatelů);
 • název a množství reklamovaného zboží, číslo zboží, číslo faktury prodávajícího, cena za jednotku, cena celkem, datum převzetí zboží, datum zjištění nebo projevení vady;
 • popis vady zboží;
 • datum a podpis kupujícího (podnikatele nebo jim pověřené osoby);
 • datum a podpis prodávajícího - potvrzující převzetí reklamace kupujícího k vyřízení.

8.3.

Povinností kupujícího je ihned po převzetí zásilky (zabalené zboží předané prodávajícím nezávislému dopravci) od dopravce zásilku zkontrolovat, nebyla-li poškozena. 8.4.

Zjevné poškození musí být oznámeno dopravci písemně v okamžiku jejího převzetí kupujícím. Kupující je povinen v okamžiku převzetí zásilky popsat způsob poškození zásilky do přepravního dokumentu dopravce či do zápisu o škodě. Kupující není povinen zásilku od dopravce převzít, jestliže je zjevně poškozena. V případě, že kupující neuvede zjevné poškození zásilky do přepravního dokumentu, případně nebude zapsán zápis o škodě, má se za to, že zásilka byla kupujícím převzata zjevně nepoškozena. Za vady a poškození způsobená přepravcem prodávající nenese odpovědnost.

8.5.  

Skryté poškození zásilky je kupující povinen oznámit prodávajícímu nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení zásilky, a to písemnou formou a následujícími informacemi:

 • název a adresa kupujícího;
 • identifikační číslo zásilky (číslo balíku);
 • popis poškození zásilky;
 • fotodokumentaci škody (obal, zboží).

8.6.

Je-li dodáním zboží s vadami porušena kupní smlouva, odstraní prodávající vady (volba mezi výše uvedenými nároky náleží prodávajícímu):

 • odstraněním vad opravou poškozeného zboží  nebo dodáním nového zboží;
 • poskytnutím přiměřené slevy z kupní ceny zboží;
 • dodáním chybějícího zboží.

8.7.

Nárok z vad se považuje za řádně uplatněný, jestliže je zboží kompletní, uplatnění z vad nebrání obecné zásadě hygieny a jsou oznámeny všechny údaje uvedené v článku 8.2.

8.8.

Zjevné kvantitativní vady je povinen kupujícího u prodávajícího uplatnit ihned. Vady kvalitativní je povinen uplatnit kupující do tří dnů od převzetí zboží kupujícím. Skryté vady zboží, které se stanou zjevnými až po převzetí zboží, je kupující povinen uplatnit u prodávajícího ihned poté, co je zjistí, pokud se taková vada projeví v době do 24 měsíců po dodání zboží kupujícímu.

8.9.

Je-li výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Při výměně vadného zboží či jeho části se vztahuje nová záruční doba pouze na vyměněné zboží případně jeho část.

8.10.

Pro vyřízení nároků z vad zboží je stanovena lhůta 1 měsíce ode dne jejího doručení prodávajícímu v případě, že je Kupující spotřebitelem a 2 měsíce v případě, že je Kupující podnikatelem. Tato lhůta se prodlužuje u vad odstranitelných o dobu, po kterou bude vada odstraňována opravou u třetí strany, případně u dodavatele či výrobce zboží.

9. Ochrana osobních údajů

9.1.  

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou nebo právnickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 
9.2.  

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. V případě nákupu jako právnická osoba také identifikační číslo, daňové identifikační číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 
9.3.  

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícího, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
 
9.4.  

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích
 
9.5.  

Údaje o činnosti kupujícího (nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a podobně) jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

 9.6.  

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.
  
9.7.   

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může nakupující kdykoliv odvolat, a to tak že zašle e-mailovou zprávu na info@ filtraz.cz. Kupující však bere na vědomí, že v takovém případě prodávající nemusí být schopen zrealizovat pozdější obchody resp. objednávky kupujícího právě pro  chybějící údaje.

10. Závěrečná ustanovení

10.1.

Prodávající si vyhrazuje právo podmínky jednostranně změnit nebo doplnit, a to zejména při změně souvisejících právních norem nebo při změně způsobu obchodování. Změnu, doplnění a jejich účinnost prodávající vyhlásí vhodným způsobem, zejména jejich publikací na webových stránkách prodávajícího.

10.2.

Práva, závazky a právní postavení účastníků kupní smlouvy se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem. Právní vztahy prodávajícího a kupujícího kupní smlouvou a/nebo podmínkami výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními českého občanského zákoníku a souvisejících právních předpisů. V případě rozporu těchto obchodních podmínek a příslušných právních předpisů mají vždy přednost tyto obchodní podmínky.

10.3.

Právní úkony, na základě kterých má dojít ke změně, zrušení či zániku závazkového vztahu z kupní smlouvy, vyžadují písemnou formu.

10.4.

Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Sudištěm bude vždy Brno.

10.5.

Písemnost zaslaná doporučenou zásilkou na adresu kupujícího uvedenou ve smlouvě se považuje za doručenou, bez ohledu na skutečnost, zda bude adresátovi skutečně doručena. Účinky doručení nastávají dnem doručení zásilky adresátovi, a to i v případě, že písemnost bude doručena osobě odlišné od adresáta. Nebude-li písemnost doručena vůbec, nastávají účinky doručení dnem uložení písemnosti na poště, a to i v případě, kdy se adresát o uložení písemnosti na poště nedozví. Tímto nejsou dotčena ustanovení o domněnce dojití.

10.6.

Kupující není oprávněn postoupit třetí osobě práva vyplývající mu ze smlouvy, ani třetí osobě postoupit či zastavit pohledávku, kterou má za prodávajícím, bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.

10.7.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách www.filtraz.cz.

10.8.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.1.2015 až do odvolání.